Wednesday, November 5, 2014

Санхүү бүртгэл хичээлийн агуулга 10

Санхүү бүртгэл хичээлийн агуулга 9

Санхүү бүртгэл хичээлийн агуулга 8 /татаж авахаар/

Санхүү бүртгэл хичээлийн агуулга 7

Санхүү бүртгэлийн PPT татаж авбал аваарай

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Авлагын бүртгэл

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

Макро эдийн засгийн агуулгыг багтаасан 3 зураг тавилаа. Гурвууланг нь хэвлээд дэвтэртээ наагаад учирыг нь олж тайлбарлаж бичиж асуугдахад бэлдээрэй.